Výroční zpráva za rok 2016

„…Zrodit se můžete jen v uskutečňování opravdového díla, protože jenom takové dílo, které neslouží vám, ale naopak vás donutí, abyste sloužili vy jemu, z vás vydobude všechny síly. A umožní vám, abyste vystoupili sami ze sebe. Stanete se velkými jen tehdy, pokud kameny, které hodláte obdařit mocí, budou podstavcem, schodištěm a lodí plující k Bohu..“

Celou výroční zprávu můžete stáhnout zde...(PDF, 92 kB)

Struktura výnosů 2011 - 2016...(PDF, 353 kB)

Struktura nákladů 2011 - 2016...(PDF, 390 kB)

 

Výroční zpráva za rok 2015

V roce, o kterém podáváme zprávu, došlo stejně jako v minulém k závažným společenským změnám. „Po 26 letech je stav demokracie v České republice k pláči“. (Pavel Šafr, www.svobodneforum.cz). S úzkostí sledujeme dění ve společnosti a snažíme se zorientovat, abychom nebloudili v čase, kdy se stírají rozdíly mezi pravdou a lží. Svoboda je pro nás spolu s finanční nezávislostí důležitým předpokladem, abychom mohli realizovat, co jsme si předsevzali – mírnit utrpení nevyléčitelně nemocného člověka v závěru života. Abychom nemuseli měnit svou vizi a abychom sami rozhodovali, jak ji naplnit.

Celou výroční zprávu můžete stáhnout zde...(PDF, 85 kB)

Struktura výnosů 2011 - 2015...(PDF, 193 kB)

Struktura nákladů 2011 - 2015...(PDF, 210 kB)

 

Výroční zpráva za rok 2014

Od 1.ledna 2014 je hospic Chrudim provozován jako ústav - v souladu s novým Občanským zákoníkem občanské sdružení Smíření (původní provozovatel hospice) k 31.12.2013 zaniklo.

Aby náš hospic dál plnil své poslání, je nezbytné stále konfrontovat současné směřování s původní vizí, se kterou byl hospic založen, tak jak je uvedena v Zakládací listině a v Etickém kodexu. Navzdory tomu, že jsme v této době ohrožené převracením hodnot sváděni k hledání pohodlnějších cest.

Celou výroční zprávu můžete stáhnout zde...(PDF, 85 kB)

Struktura výnosů 2011 - 2014...(PDF, 190 kB)

Struktura nákladů 2011 - 2014...(PDF, 362 kB)

 

Výroční zpráva za rok 2013

Rok 2013 byl posledním rokem existence občanského sdružení Smíření.

Ještě v prvních měsících tohoto roku jsme netušili, že podle nového občanského zákoníku všechna občanská sdružení, tedy i naše Smíření, zaniknou. Po zvážení situace jsme na Valné hromadě 22.10.2013 rozhodli o transformaci sdružení na ústav Hospic Chrudim.


Výroční zprávu za rok 2013 můžete stáhnout zde...

Struktura nákladů 2013

Struktura výnosů 2013

 

Výroční zpráva za rok 2012

Rok 2012 byl třetím rokem provozu hospice.

Plně jsme se soustředili v souladu s posláním sdružení na poskytování zdravotnických a sociálních služeb nemocným v závěru života. Hospic byl většinu času plně obsazen. Bylo hospitalizováno 379 nemocných, někteří díky zlepšení zdravotnímu stavu byli v hospici hospitalizováni opakovaně. Průměrná délka pobytu činila 27 dnů.


Výroční zprávu za rok 2012 můžete stáhnout zde...

Struktura nákladů 2012

Struktura výnosů 2012

 

Výroční zpráva za rok 2011

Rok 2011 byl pro nás druhým rokem provozu hospice.

Oproti předchozímu roku, kdy jsme mnoho času a energie věnovali především vytvoření technického a personálního zázemí pro provoz, v r. 2011 jsme měli podstatně příznivější podmínky pro rozvíjení základní vize, se kterou jsme v r. 2003 založili naše sdružení. Mohli jsme se soustředit na vlastní péči o nemocné.


Výroční zprávu za rok 2011 můžete stáhnout zde...


Výroční zpráva za rok 2010

V roce 2010 bylo u nás hospitalizováno celkem 314 nemocných. Ačkoliv jsme byli krátce po zahájení provozu, průměrná obložnost činila 91,9 %. Průměrná délka pobytu 28 dnů, celkový počet ošetřovacích dnů 9052. Hledali jsme stejně jako v době stavby hospice způsoby, jak ušetřit pomocí výběru dodavatelů, od kterých jsme nakupovali služby, zdravotnický materiál, léky apod. Snažili jsme se zajistit některé služby a práce svépomocí. I tímto způsobem jsme výrazně snížili náklady.


Výroční zprávu za rok 2010 můžete stahovat zde...


Zpráva o hospodaření v r. 2009

V r. 2009 byla dokončena stavba Hospice Chrudim. 21.5.2009 proběhla kolaudace, 1.10.2009 byl zahájen provoz. I když ještě nebyl Hospic zcela vybaven ( např. vybavení kuchyně), podařilo se uhradit všechny závazky vůči dodavatelům stavby i vybavení , a to především díky dotaci Pardubického kraje ( 17.9.2009 schválilo Zastupitelstvo PK 24,12 mil. Kč na dostavbu), díky sponzorům, mj. z řad obcí a měst Pardubického kraje, a v neposlední řadě díky tomu, že se nám podařilo postavit Hospic za cenu nižší než byla dána původními smlouvami s dodavateli stavby i vybavení. Během měsíců listopad-prosinec se podařilo zajistit téměř 70% obložnost a tím snížit provozní ztrátu z 1. měsíce provozu (října) z 0,5 mil. Kč. na 199 272 Kč k 31.1.2009. Byl proveden interní audit i kontrola Oddělením interního auditu Krajského úřadu Pardubického kraje . Současně proběhla k 31.7. 2010 kontrola Finančním úřadem v Chrudimi . Žádná kontrola nezjistila nedostatky. Vlastní jmění k 31.12.2009 činí : 85 468 360 KčVýroční zprávy


Finanční dary a dotace 2009dotace celkem

Pardubický kraj

24.120.000

města a obce

2.472.420

právnické ososby

1.570.871

fyzické osoby

556.066

benefice, DMS

54.882

Celkem

28.774.239dotace a dary na výstavbu a vybavení se objeví jako navýšení vlastního jmění


věcné dary:


8 polohovacích lůžek Linet

392.671

televizor SONNY

83.288

antidekubitní matrace

19.620

11 PC

39.500

17 ks televizorů Hyundai

79.348

klavír

20.000

vůz škoda Roomster

350000 (zápůjčka za 1,- kč/rok)

dodávky mléčných výrobků

7.350

předplatné novin Chrudimsko

3.176

papírenské zboží

2.000

celkem

996.953finanční dary a dotace a věcné dary celkem:

29.771.192,00 Kč

Hospodářský výsledek 2009
náklady


položka

částka

mzdové náklady

1.426.568

odvody

360807 (OSSZ a ZP)

energie- elektřina

103.895

energie-vodné, stočné

33.679

energie-teplo

65.775

odpady

4.913

PHM

21.384

zdravotnický materiál

122.365

léky

8.078

zdravotní služby nehrazené zdr. poj.

4.264

pleny, hygiena-pacienti

37.082

pracovní pomůcky

89.135

lůžkoviny

255.971

úklid. prostředky

59.353

potraviny

130.683

kanc. potřeby

41.071

materiál (kuchyňské náčiní, drobný nábytek, tiskárny, monitory)

114.103

DKP- drobný hm. Majetek (kuchyňské náčiní, drobný nábytek, tiskárny, monitory)

706.585

opravy

20.092

cestovné

177

náklady na reprezentaci

15.885

telefony (zřízení digi linky, telefony, internet, zlaté stránky)

23.439

poštovné

7.460

pojistné

18.562

ostatní služby ( dopravné, fotodokumentace, montážní práce, revize)

195.215

audit

47.600

účetní a ekonomické poradenství

46.240

poskytnuté členské příspěvky (platba asociaci hospicové péče)

10.000

ostatní daně a poplatky (kolky, správní poplatky)

3.599

bankovní poplatky

7.186

odpisy

1.995.625

nákup zboží do recepce

3.132

náklady celkem

5.619.116Výnosy


položka

částka

platby zdr.pojišťoven (úhrady od zdravotních pojišťoven)

1.131.130

spoluúčast pacientů

296.930

příspěvek na péči

72.034

stravné a ubytování (strava a ubytování doprovodu)

17.375

stravné zaměstnanci

44.040

dary fyzických osob na provoz

532.200

dary právnických osob na provoz

298.700

dary nepeněžní

31.350

dotace úřad práce

340.003

dotace Pardubický kraj

150.000

dotace MPSV ČR

700.000

členské příspěvky

12.200

odpisy darovaného majetku

1.995.625

tržby kantýna

3.613

půjčovna pomůcek

5.840

úroky

72.775

ostatní výnosy (prodej přebytků ze stavby)

76.836

výnosy celkem

5.780.651Hospodářský výsledek 2009

-199.272ROK 2008

Příjmy za rok 2008, které navyšují vlastní jmění účetní jednotky- všechny byly použity na stavbu a zařízení Hospice Chrudim

 

Dotace Pardubický kraj

30.000.000,- Kč

Dotace ministerstvo zdravotnictví

10.000.000,- Kč

Dotace města Chrudim

5.000.000,- Kč

Dotace města Pardubice

5.000.000,- Kč

Dary právnických osob

1.097.000,- Kč

Dary fyzických osob

536.000,- Kč

Dary nadace

110.000,- Kč

Dary benefice, sbírky

43.000,- Kč

CELKEM

51.786.000,- Kč

  

VÝDAJE

 

Propagace:

12.000,- Kč

Kancelářské potřeby

5.000,- Kč

Odborné služby a poradenství

62.000,- Kč

Poštovné

4.000,- Kč

Mzdové náklady

5.000,- Kč

Kolky a poplatky

1.000,- Kč

Bankovní poplatky

6.000,- Kč

CELKEM

95.000,- Kč

  

ROK 2007

PŘÍJMY

 

Peněžní dary

1.253.808,- Kč

Členské příspěvky

14.400,- Kč

Připsané úroky

25.265 Kč

CELKEM

1.293.474,- Kč

  

VÝDAJE

 

Nákup zdravotnické techniky a materiálu pro domácí hospic:

249.925,- Kč

Kancelářské potřeby

1.663,- Kč

Poštovné

1.854,- Kč

Poplatky bance

2.262,- Kč

Odvod daně (z Dohody – účetnictví)

750,- Kč

Ostatní náklady(nájem sálů, honoráře uměleckých souborů při benefičních akcích)

55.886,- Kč

CELKEM

312.322,- Kč

  

Vlastní provoz sdružení činil 4.267,- Kč (bez bankovních poplatků) při příjmech 1.268.208,- Kč (bez připsaných úroků), tj. 0,3% příjmů

ROK 2006

Stav k 1.1. 2006

 

Pokladna

61.207,-Kč

Běžný účet ČS

462.765,93 Kč

Postkonto - Sbírka

1.714.715,20 Kč

Celkem:

2.238.688,13 Kč

  

PŘÍJMY

 

Peněžní dary

1.117.033,- Kč

Členské příspěvky

8.400,- Kč

Připsané úroky (ČS+Postkonto)

18.688,74 Kč

CELKEM

1.144.121,74 Kč

  

VÝDAJE

 

Nákup movitého majetku pro domácí hospic

52.342,50 Kč

Kancelářské potřeby

3.979,50 Kč

Poštovné

581,00 Kč

Režijní služby

8.050,50 Kč

Služby výstavba hospic

63.600,- Kč

Služby domácí hospic

3.000,- Kč

Bankovní poplatky

2.819,- Kč

Vedení účetnictví (2005-2006)

10.000,- Kč

Pomoc pozůstalým - domácí hospic

50.000,- Kč

CELKEM

194.372,50 Kč

  

Stav k 31.12. 2006

 

Pokladna

87.121,50 Kč

Běžný účet ČS

1.614.968,51 Kč

Postkonto - Sbírka

1.487.098,36 Kč

Celkem:

3.189.188,37 Kč

  

ROK 2005

Stav k 1.1. 2005

3.221.087,33 Kč

PŘÍJMY

 

Veřejná sbírka

455.639,58 Kč

Členské příspěvky

9.000,- Kč

Připsané úroky

22.991,02 Kč

Refundace mezd u ÚP

62.373,- Kč

CELKEM

550.003,60 Kč

  

VÝDAJE

 

Mzdové náklady

84.825,- Kč

Předprojektová dokumentace

181.550,-0 Kč

Projektová dokumentace

1.109.640,- Kč

Nákup zdravotnické techniky

133.235,30 Kč

Režijní náklady

4.667,50 Kč

Provozní náklady

18.485,- Kč

CELKEM

1.532.402,80 Kč

  

Stav k 31.12.2005

2.238.688,13 Kč

  

ROK 2004

Stav k 1.1. 2004

748.838,64 Kč

PŘÍJMY

 

Dotace Pardubického kraje

2.000.000,- Kč

Veřejná sbírka

1.396.690,80 Kč

Členské příspěvky

11.900,- Kč

Připsané úroky

13.452,09 Kč

Refundace mezd u ÚP

169.425,- Kč

CELKEM

3.591.467,89 Kč

  

VÝDAJE

 

Mzdové náklady

186.972,- Kč

Předprojektová dokumentace

176.779,50 Kč

Projektová dokumentace

714.000,- Kč

Režijní náklady

12.957,50 Kč

Provozní náklady

26.106,20 Kč

Účetní program

2.404,- Kč

CELKEM

1.119.219,20 Kč

  

Stav k 31.12.2004

3.221.087,33 Kč

  

ROK 2003

Stav ke dni založení sdružení 10.2.2003

0,-Kč

  

PŘÍJMY

 

Členské příspěvky

9.900,- Kč

Sbírka

940.557,- Kč

Refundace mezd UP Chrudim

64.800,- Kč

Připsané úroky

622,- Kč

CELKEM

1.015.879,- Kč

  

VÝDAJE

 

Předprojektová dokumentace

167.855,- Kč

Mzdové náklady

68.919,- Kč

Provozní a režijní náklady

19.541,- Kč

Poradenské služby

2.725,- Kč

CELKEM

267.040,- Kč

Stav k 31.12.2003

748.838,- Kč